bottom sheet در فرگمنت تمام صفحه


bottom sheet تمام صفحه در اندروید

اگر قصد ساخت bottom sheet با قابلیت تمام صفحه شدن را دارید، مقاله درستی را انتخاب کرده اید. bottom sheet در واقع یک view می باشد که به کمک آن می توان گزینه های انتخابی را نمایش داد. در آموزش امروز یاد می گیریم چگونه در برنامه یک bottom sheet زیبا ایجاد کنیم.

نتیجه نهایی به صورت زیر خواهد بود :

ساخت bottom sheet تمام صفحه

قدم اول : افزودن کتابخانه های لازم به پروژه

در فایل build.gradle موارد زیر را وارو می نماییم:

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  implementation 'com.android.support:design:27.1.1' //enabling material designing
  implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.1' // for circularImageView
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
}

در این پروژه از data binding یا محصورسازی داده ها استفاده می کنیم. برای درک بهتر data binding این مطلب را مطالعه نمایید. پس این مورد را نیز به build.gradle اضافه می کنیم :

dataBinding{
  enabled true
}

قدم دوم : ساخت layout مربوطه

برای ساخت bottomSheet باید layout ی مثل نمونه زیر بسازیم. که در آن bottomSheet به صورت pop up نمایش داده می شود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:background="@android:color/transparent"
      android:orientation="vertical">


      <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:id="@+id/appBarLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="@color/colorAccent">

        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="horizontal">


          <ImageButton
            android:id="@+id/cancelBtn"
            android:layout_width="?attr/actionBarSize"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
            android:src="@drawable/ic_cancel"
            android:tint="@android:color/white" />

          <TextView
            android:id="@+id/nameToolbar"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:layout_marginStart="15dp"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Name"
            android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Title"
            android:textColor="@android:color/white" />

          <ImageButton
            android:id="@+id/editBtn"
            android:layout_width="?attr/actionBarSize"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
            android:src="@drawable/ic_create"
            android:tint="@android:color/white" />

          <ImageButton
            android:id="@+id/moreBtn"
            android:layout_width="?attr/actionBarSize"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
            android:src="@drawable/ic_more_vert"
            android:tint="@android:color/white" />
        </LinearLayout>


      </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

      <androidx.core.widget.NestedScrollView
        android:id="@+id/bottomSheet"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:fillViewport="true">

        <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="vertical"
          android:padding="15dp">


          <LinearLayout
            android:id="@+id/profileLayout"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical"
            android:orientation="horizontal">


            <ImageView
              android:id="@+id/userImage"
              android:layout_width="?attr/actionBarSize"
              android:layout_height="?attr/actionBarSize"
              android:src="@drawable/f_1" />


            <TextView
              android:id="@+id/userName"
              android:layout_width="0dp"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:layout_marginStart="15dp"
              android:layout_weight="1"
              android:text="user name"
              android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

          </LinearLayout>


          <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_marginBottom="10dp"
            android:orientation="horizontal">


            <ImageButton
              android:layout_width="?attr/actionBarSize"
              android:layout_height="?attr/actionBarSize"
              android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
              android:src="@drawable/ic_phone" />


            <LinearLayout
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:layout_marginStart="10dp"
              android:orientation="vertical">


              <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">


                <LinearLayout
                  android:layout_width="0dp"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:layout_weight="1"
                  android:orientation="vertical">


                  <TextView
                    android:id="@+id/number1"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="(000) 000-000"
                    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

                  <TextView
                    android:id="@+id/typeOfNumber1"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Mobile"
                    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Small" />

                </LinearLayout>

                <ImageButton
                  android:layout_width="?attr/actionBarSize"
                  android:layout_height="?attr/actionBarSize"
                  android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
                  android:src="@drawable/ic_message_black_24dp"
                  android:tint="@color/colorPrimary" />

              </LinearLayout>

              <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">


                <LinearLayout
                  android:layout_width="0dp"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:layout_weight="1"
                  android:orientation="vertical">


                  <TextView
                    android:id="@+id/number2"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="(000) 000-000"
                    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

                  <TextView
                    android:id="@+id/typeOfNumber2"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Work"
                    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Small" />

                </LinearLayout>

                <ImageButton
                  android:layout_width="?attr/actionBarSize"
                  android:layout_height="?attr/actionBarSize"
                  android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
                  android:src="@drawable/ic_message_black_24dp"
                  android:tint="@color/colorPrimary" />

              </LinearLayout>


            </LinearLayout>


          </LinearLayout>


          <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="15dp"
            android:layout_marginBottom="15dp"
            android:orientation="horizontal">


            <View
              android:layout_width="?attr/actionBarSize"
              android:layout_height="0dp" />

            <View
              android:layout_width="10dp"
              android:layout_height="0dp" />

            <View
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="1dp"
              android:background="#e6e6e6" />
          </LinearLayout>


          <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">

            <ImageButton
              android:layout_width="?attr/actionBarSize"
              android:layout_height="?attr/actionBarSize"
              android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
              android:src="@drawable/ic_email"
              android:tint="@color/colorAccent" />


            <LinearLayout
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:layout_marginStart="10dp"
              android:orientation="vertical">

              <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="?attr/actionBarSize"
                android:orientation="vertical">


                <TextView
                  android:id="@+id/email1"
                  android:layout_width="match_parent"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="email@email.com"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

                <TextView
                  android:id="@+id/emailType1"
                  android:layout_width="match_parent"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="Personal"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Small" />


              </LinearLayout>

              <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="?attr/actionBarSize"
                android:orientation="vertical">


                <TextView
                  android:id="@+id/email2"
                  android:layout_width="match_parent"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="email@email.com"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

                <TextView
                  android:id="@+id/emailType2"
                  android:layout_width="match_parent"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="Work"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Small" />


              </LinearLayout>


            </LinearLayout>

          </LinearLayout>

          <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="15dp"
            android:layout_marginBottom="15dp"
            android:orientation="horizontal">


            <View
              android:layout_width="?attr/actionBarSize"
              android:layout_height="0dp" />

            <View
              android:layout_width="10dp"
              android:layout_height="0dp" />

            <View
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="1dp"
              android:background="#e6e6e6" />
          </LinearLayout>

          <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">

            <ImageButton
              android:layout_width="?attr/actionBarSize"
              android:layout_height="?attr/actionBarSize"
              android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
              android:src="@drawable/ic_location"
              android:tint="@color/colorAccent" />


            <LinearLayout
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:layout_gravity="center_vertical"
              android:orientation="vertical">


              <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="?attr/actionBarSize"
                android:layout_marginStart="10dp"
                android:orientation="vertical">


                <TextView
                  android:id="@+id/address1"
                  android:layout_width="wrap_content"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="ABC Street Sector 1/2"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

                <TextView
                  android:id="@+id/country1"
                  android:layout_width="wrap_content"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="XYZ Country"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Small" />

              </LinearLayout>

              <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="?attr/actionBarSize"
                android:layout_marginStart="10dp"
                android:orientation="vertical">


                <TextView
                  android:id="@+id/addres2"
                  android:layout_width="wrap_content"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="ABC Street Sector 1/2"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Subhead" />

                <TextView
                  android:id="@+id/country2"
                  android:layout_width="wrap_content"
                  android:layout_height="wrap_content"
                  android:text="XYZ Country"
                  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Small" />

              </LinearLayout>


            </LinearLayout>


          </LinearLayout>

          <View
            android:id="@+id/extraSpace"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content" />

        </LinearLayout>


      </androidx.core.widget.NestedScrollView>


    </LinearLayout>

  </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

</layout>

قدم سوم : ساخت آداپتر برای bottom sheet

در این مرحله کلاسی extend شده از BottomSheetDialogFragment می سازیم. که سوپرکلاس مربوطه دارای متدهایی ست که باید override شوند. مثل متد ()onCreateDialog. کلاسی که می نویسیم در واقع آداپتری ست که باید برای bottomSheet بسازیم.

import android.app.Dialog;
import android.content.res.Resources;
import android.content.res.TypedArray;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.databinding.DataBindingUtil;

import com.codixlab.fullscreenbottomsheet.databinding.LayoutBottomSheetBinding;
import com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetBehavior;
import com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetDialog;
import com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetDialogFragment;

public class BottomSheet extends BottomSheetDialogFragment {


  BottomSheetBehavior bottomSheetBehavior;
  LayoutBottomSheetBinding bi;

  @Override
  public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
    BottomSheetDialog bottomSheet = (BottomSheetDialog) super.onCreateDialog(savedInstanceState);

    //inflating layout
    View view = View.inflate(getContext(), R.layout.layout_bottom_sheet, null);

    //binding views to data binding.
    bi = DataBindingUtil.bind(view);

    //setting layout with bottom sheet
    bottomSheet.setContentView(view);

    bottomSheetBehavior = BottomSheetBehavior.from((View) (view.getParent()));


    //setting Peek at the 16:9 ratio keyline of its parent.
    bottomSheetBehavior.setPeekHeight(BottomSheetBehavior.PEEK_HEIGHT_AUTO);


    //setting max height of bottom sheet
    bi.extraSpace.setMinimumHeight((Resources.getSystem().getDisplayMetrics().heightPixels) / 2);


    bottomSheetBehavior.setBottomSheetCallback(new BottomSheetBehavior.BottomSheetCallback() {
      @Override
      public void onStateChanged(@NonNull View view, int i) {
        if (BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDED == i) {
          showView(bi.appBarLayout, getActionBarSize());
          hideAppBar(bi.profileLayout);

        }
        if (BottomSheetBehavior.STATE_COLLAPSED == i) {
          hideAppBar(bi.appBarLayout);
          showView(bi.profileLayout, getActionBarSize());
        }

        if (BottomSheetBehavior.STATE_HIDDEN == i) {
          dismiss();
        }

      }

      @Override
      public void onSlide(@NonNull View view, float v) {

      }
    });

    //aap bar cancel button clicked
    bi.cancelBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        dismiss();
      }
    });

    //aap bar edit button clicked
    bi.editBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(getContext(), "Edit button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    //aap bar more button clicked
    bi.moreBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(getContext(), "More button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });


    //hiding app bar at the start 
    hideAppBar(bi.appBarLayout);


    return bottomSheet;
  }

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();

    bottomSheetBehavior.setState(BottomSheetBehavior.STATE_COLLAPSED);
  }

  private void hideAppBar(View view) {
    ViewGroup.LayoutParams params = view.getLayoutParams();
    params.height = 0;
    view.setLayoutParams(params);

  }

  private void showView(View view, int size) {
    ViewGroup.LayoutParams params = view.getLayoutParams();
    params.height = size;
    view.setLayoutParams(params);
  }

  private int getActionBarSize() {
    final TypedArray array = getContext().getTheme().obtainStyledAttributes(new int[]{android.R.attr.actionBarSize});
    int size = (int) array.getDimension(0, 0);
    return size;
  }
}

به کمک متد onCreateDialog می توان دیالوگ اختصاصی و دلخواهی برای برنامه ساخت.

چند ثابت برای bottomSheet ها تعریف شده که شامل :

 •  PEEK_HEIGHT_AUTO که باعث می شود دیالوگ با نسبت 16:9 نمایش داده شود.
 • STATE_COLLAPSED و STATE_EXPANDED که به ترتیب در مورد باز و بسته شدن دیالوگ مربوطه عمل می کنند.

 دارای کلاس تو در توی BottomSheetCallback است. که به کمک آن نتیجه دلخواه در برنامه نمایش داده می شود. مثلا اینکه هنگام نمایش bottomSheet  قسمت appBar محو شود، یا هنوز نمایش داده شود. در این کلاس متدهایی داریم از جمله :

 • ()onSlide که این متد هنگام کشیده شدن bottom sheet صدا زده می شود.
 • ()onStateChanged وقتی bottom sheet تغییر وضعیت می دهد.

قدم چهارم : تکمیل نمودن کلاس MainActivity

حالا bottomsheet آماده استفاده است. به سراغ کلاس MainActivity می رویم و آن را بکار می گیریم.

import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.databinding.DataBindingUtil;

import com.codixlab.fullscreenbottomsheet.databinding.ActivityMainBinding;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  ActivityMainBinding bi;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    bi = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main);

    init();
  }

  private void init() {
    bi.openBottomSheet.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        BottomSheet bottomSheet = new BottomSheet();
        bottomSheet.show(getSupportFragmentManager(),bottomSheet.getTag());
      }
    });
  }


}

قدم آخر : افزودن bottomSheet به ویوی MainActivity

به راحتی layout مربوط به MainActivity را مانند زیر کامل می کنیم :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">


    <Button
      android:id="@+id/openBottomSheet"
      android:layout_width="294dp"
      android:layout_height="45dp"
      android:backgroundTint="@color/colorAccent"
      android:text="Open"
      android:textColor="@android:color/white"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</layout>

 

به این پست امتیاز دهید

روی ستاره های کلیک کنید و امتیاز بدید

میانگین امتیاز 4 / 5. تعداد: 4

از امتیاز شما متشکریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image