ساخت برنامه تماس تصویری در اندروید


چگونه در اندروید برنامه تماس تصویری بسازیم؟

در وضعیت فعلی با وجود کرونا اهمیت یک برنامه تماس تصویری که بستر دورکاری را فراهم کند هر چه بیشتر احساس می شود. برنامه تماس تصویری علاوه بر مهیا ساختن موارد کاری، در این دوره برای دیدن دوستان و ایجاد ارتباط تصویری از همیشه مهم تر شده اند. شاید بارها فکر کرده باشید چگونه می توان یک برنامه تماس تصویری ساده را توسعه داد. در این مقاله با پایه های چگونه ساختن یک برنامه تماس تصویری آشنا می شویم.

نیازمندی های پروژه

 • آشنایی متوسط با اندروید و جاوا
 • داشتن دولوپر اکانت در agora.io
 • اندروید استودیو و دو دیوایس اندرویدی

کلیت برنامه

امکاناتی که برای برنامه در نظر داریم شامل موارد زیر است :

 • کاربران می توانند با ثبت نام در برنامه login کرده و اکانت داشته باشند. اطلاعات کاربران در Google Firebase Realtime Database ذخیره می گردد.
 • کاربران می توانند room های متعددی برای ویدئوکال های خود تعریف کنند.
 • سطح دسترسی به این room ها توسط کاربر در دسته بندی عمومی یا خصوصی تعریف می شود.
 • هنگام ویدئوکال کاربران می توانند به کاربری که در room مشابهی قرار دارند، پیام خصوصی دهند.
 • کاربران می توانند با کاربرانی که در room نیستند چت کنند.

ساخت و تعریف پروژه جدید

با ایجاد یک پروژه خالی برنامه را ایجاد کرده و موارد زیر را در AndroidManifest.xml وارد می کنیم:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.videocall">
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
<!-- The Agora SDK requires Bluetooth permissions in case users are using Bluetooth devices. -->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
...
</manifest>

در فایل build.gradle کتابخانه های لازم و dependency های لازم برای پروژه را import می کنیم:

dependencies {
  ...
  implementation 'com.google.firebase:firebase-database:16.0.4'
  //Agora RTC SDK for video call
  implementation 'io.agora.rtc:full-sdk:3.0.0.2'
  //Agora RTM SDK for chat messaging
  implementation 'io.agora.rtm:rtm-sdk:1.2.2'
}

ایجاد دیتابیس در Firebase

از آنجایی که برنامه امکان اضافه نمودن دوستان و جستجوی آنها را برای کاربر فراهم می کند، برای ذخیره چنین اطلاعاتی به Firebase Realtime Database نیاز داریم. برای اتصال برنامه خود به دیتابیس Firebase چنین مراحلی را دنبال می کنیم.

در اندروید استودیو از قسمت Tools گزینه Firebase را انتخاب می کنیم. سپس از بخش راست گزینه Realtime Database را یافته و Save and retrieve Data را انتخاب می کنیم.

با باز شدن این بخش تصویر زیر را مشاهده می کنید:

Connect to Firebase و Add the Realtime Database to your app را انتخاب می نماییم.

حال برنامه به دیتابیس Firebase متصل شده است. تنها کاری که باید انجام دهیم رفتن به کنسول Firebase و ایجاد برخی تغییرات است.

ورود کاربر

public void onLoginButtonClick(View view) {
  Intent intent = new Intent(SplashActivity.this, LoginActivity.class);
  startActivity(intent);
}

public void onSignUpButtonClick(View view) {
  Intent intent = new Intent(SplashActivity.this, SigninActivity.class);
  startActivity(intent);
}

با زدن هر کدام از دکمه ها به ترتیب وارد اکتیویتی های زیر می شویم :

public void onLoginNextClick(View view) {
  EditText userNameEditText = findViewById(R.id.et_login_user_name);
  String userName = userNameEditText.getText().toString();

  if(userName == null || userName == "") {
    Toast.makeText(this, "user name cannot be empty", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }else {
    Intent intent = new Intent(this, VideoCallActivity.class);
    intent.putExtra("userName", userName);
    startActivity(intent);
  }
}

در صفحه login بعد از اینکه کاربر دکمه next را بزند، برای شروع تماس تصویری نام کاربری و رمز عبور به اکتیویتی VideoCallActivity منتقل می گردد. قطعه کد بالا برای اکتیویتی مربوط به ورود به برنامه LoginActivity ست. کد مربوط به اکتیویتی Sign up نیز مشابه همین قطعه کد است.

ثبت حساب کاربری در دیتابیس Firebase

در متد onCreate از اکتیویتی VideoCallActivity ، باید اطلاعات حساب کاربری در دیتابیس Firebase ذخیره گردد. ابتدا مانند خط زیر رفرنسی به دیتابیس ایجاد می کنیم:

mRef = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Users");

سپس با متد setValue اطلاعات مربوطه را ذخیره می سازیم و به دیتابیس منتقل می کنیم. این وظیفه که در کلاس مدل DBUser تعریف می شود شامل فیلدهای نام کاربری، uid کاربر، room های کاربر و لیستی از دوستان می باشد.

mRef.push();
mRef.child(userName).setValue(new DBUser(userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));

تا اینجای برنامه با اجرای آن باید شاهد ثبت اطلاعات کاربر در دیتابیس باشید.

شروع تماس تصویری

پس از ورود کاربر به برنامه باید در room ی قرار گیرد که از طریق آن بتواند با دوستان خود تماس تصویری داشته باشد. کلاس VideoCallActivity کلاسی ست که منطق تماس تصویری پیاده سازی می شود. اما باید از کجا شروع کنیم؟ به نظر پیچیده می رسد. خوشبحتانه این پیچیدگی با  Agora Video SDK رفع شده است و ساده ترین راه برای برقراری تماس تصویری ارائه شده است.

UI مربوط به VideoCallActivity به شکل زیر تعریف شده:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".acitivities.VideoCallActivity">

  <com.example.housepartyagora.layout.GridVideoViewContainer
    android:id="@+id/grid_video_view_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
  </com.example.housepartyagora.layout.GridVideoViewContainer>

  <ViewStub
    android:id="@+id/small_video_view_dock"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="60dp"
    android:inflatedId="@id/small_video_view_dock"
    android:layout="@layout/small_video_view_dock" />

  <ImageView
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"
    android:src="@drawable/btn_show_friends"
    android:layout_marginLeft="20dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:onClick="onShowFriendListClick"
    />

  <LinearLayout
    android:id="@+id/layout_show_friends"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="400dp"
    android:background="#F1F1F1"
    android:layout_marginTop="120dp"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:orientation="vertical"
    android:visibility="gone">

    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="50dp"
      android:text="Agora Houseparty"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_marginLeft="70dp"
      android:layout_marginTop="20dp"
      />

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/rv_show_friendList"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="320dp"/>

  </LinearLayout>

  <ImageView
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"
    android:src="@drawable/btn_add_friends"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_marginRight="20dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:onClick="onAddFriendClick"
    />


  <LinearLayout
    android:id="@+id/layout_add_friends"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="400dp"
    android:background="#F1F1F1"
    android:layout_marginTop="120dp"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:orientation="vertical"
    android:visibility="gone">

    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="50dp"
      android:text="Bring Friends Here"
      android:textSize="20dp"
      android:layout_marginLeft="60dp"
      android:layout_marginTop="20dp"
      />

    <EditText
      android:id="@+id/et_search_friends"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="50dp"
      android:hint="Search by Name"
      android:layout_marginLeft="20dp"
      android:layout_marginRight="20dp"
      />
    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Search"
      android:layout_marginLeft="200dp"
      android:onClick="onSearchButtonClick"
      />

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/rv_friendList"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="230dp"/>

  </LinearLayout>

  <RelativeLayout
    android:id="@+id/layout_chat"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="600dp"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@color/white"
    android:visibility="gone"
    >

    <TextView
      android:id="@+id/message_title"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="@color/blue"
      android:textColor="@color/white"
      android:gravity="center"
      android:padding="15dp"/>
    <ImageView
      android:layout_width="50dp"
      android:layout_height="50dp"
      android:src="@drawable/ic_close_black_24dp"
      android:paddingTop="10dp"
      android:paddingLeft="10dp"
      android:onClick="onChatCloseClicked"/>

    <TextView
      android:id="@+id/selection_chat_btn"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="40dp"
      android:layout_margin="20dp"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_alignParentRight="true"
      android:clickable="true"
      android:gravity="center"
      android:onClick="onClickSend"
      android:paddingLeft="20dp"
      android:paddingRight="20dp"
      android:textColor="@color/white"
      android:background="@color/blue"
      android:text="@string/str_send" />
    <EditText
      android:id="@+id/message_edittiext"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="40dp"
      android:layout_marginLeft="20dp"
      android:layout_marginBottom="20dp"
      android:hint="@string/single_input"
      android:background="@color/white"
      android:layout_alignParentBottom="true"
      android:layout_toLeftOf="@+id/selection_chat_btn"
      android:lines="1"
      android:padding="5dp" />
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/message_list"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_below="@+id/message_title"
      android:layout_above="@+id/message_edittiext"/>

  </RelativeLayout>

  <RelativeLayout
    android:id="@+id/control_panel"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginBottom="@dimen/control_bottom_margin">

    <ImageView
      android:id="@+id/start_call_end_call_btn"
      android:layout_width="@dimen/call_button_size"
      android:layout_height="@dimen/call_button_size"
      android:onClick="onLockRoomClick"
      android:layout_centerInParent="true"
      android:src="@drawable/ic_close_black_24dp"
      android:scaleType="centerCrop"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/switch_camera_btn"
      android:layout_width="@dimen/other_button_size"
      android:layout_height="@dimen/other_button_size"

      android:layout_toLeftOf="@id/start_call_end_call_btn"
      android:layout_toStartOf="@id/start_call_end_call_btn"
      android:layout_marginRight="@dimen/control_bottom_horizontal_margin"

      android:layout_centerVertical="true"
      android:onClick="onSwitchCameraClicked"
      android:src="@drawable/btn_switch_camera"
      android:scaleType="centerCrop"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/audio_mute_audio_unmute_btn"
      android:layout_width="@dimen/other_button_size"
      android:layout_height="@dimen/other_button_size"
      android:layout_toRightOf="@id/start_call_end_call_btn"
      android:layout_toEndOf="@id/start_call_end_call_btn"
      android:layout_marginLeft="@dimen/control_bottom_horizontal_margin"

      android:layout_centerVertical="true"
      android:onClick="onLocalAudioMuteClicked"
      android:src="@drawable/btn_unmute"
      android:scaleType="centerCrop"/>

  </RelativeLayout>

</RelativeLayout>

و در نهایت به صورت زیر نمایش داده می شود :

 

سپس در onCreate این کلاس مراحل زیر را پیاده می سازیم :

 • مقداردهی اولیه Agora RtcEngine
 • تعریف و تنظیم video canvas
 • ملحق شدن به کانال برای برقراری تماس تصویری

برای قدم اول و مقدار دهی اولیه Agora RtcEngine کافی ست از خط زیر استفاده نماییم :

mRtcEngine = RtcEngine.create(getBaseContext(), appID, mRtcEventHandler);

mRtcEventHandler در واقع یک handler برای کنترل اتفاقاتی که روی RtcEngine رخ می دهد به وجود آمده. برای پیاده سازی آن می توانیم از قطعه کد زیر استفاده کنیم :

private final IRtcEngineEventHandler mRtcEventHandler = new IRtcEngineEventHandler() {
  @Override
  // Listen for the onJoinChannelSuccess callback.
  // This callback occurs when the local user successfully joins the channel.
  public void onJoinChannelSuccess(String channel, final int uid, int elapsed) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        user.setAgoraUid(uid);
        mRef.child(getUserName()).setValue(new DBUser(getUserName(), user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
      }
    });
  }

  @Override
  // Listen for the onFirstRemoteVideoDecoded callback.
  // This callback occurs when the first video frame of a remote user is received and decoded after the remote user successfully joins the channel.
  // You can call the setupRemoteVideo method in this callback to set up the remote video view.
  public void onFirstRemoteVideoDecoded(final int uid, int width, int height, int elapsed) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        SurfaceView mRemoteView = RtcEngine.CreateRendererView(getApplicationContext());

        mRemoteView.setZOrderOnTop(true);
        mRemoteView.setZOrderMediaOverlay(true);
        mRtcEngine.setupRemoteVideo(new VideoCanvas(mRemoteView, VideoCanvas.RENDER_MODE_HIDDEN, uid));
      }
    });
  }

  @Override
  // Listen for the onUserOffline callback.
  // This callback occurs when the remote user leaves the channel or drops offline.
  public void onUserOffline(final int uid, int reason) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        onRemoteUserLeft(uid);
      }
    });
  }
};

در نهایت این اکتیویتی کدهای زیر را در بر دارد :

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;
import android.view.SurfaceView;
import android.view.View;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.ActionBar;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.example.housepartyagora.R;
import com.example.housepartyagora.adapter.FriendListRecyclerViewAdapter;
import com.example.housepartyagora.adapter.MessageAdapter;
import com.example.housepartyagora.adapter.ShowFriendListRecyclerViewAdapter;
import com.example.housepartyagora.layout.GridVideoViewContainer;
import com.example.housepartyagora.layout.RecyclerItemClickListener;
import com.example.housepartyagora.model.DBUser;
import com.example.housepartyagora.model.MessageBean;
import com.example.housepartyagora.model.MessageListBean;
import com.example.housepartyagora.model.User;
import com.example.housepartyagora.model.UserStatusData;
import com.example.housepartyagora.rtm.AGApplication;
import com.example.housepartyagora.rtm.ChatManager;
import com.example.housepartyagora.utils.Constant;
import com.example.housepartyagora.utils.MessageUtil;
import com.google.firebase.database.ChildEventListener;
import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import io.agora.rtc.Constants;
import io.agora.rtc.IRtcEngineEventHandler;
import io.agora.rtc.RtcEngine;
import io.agora.rtc.video.VideoCanvas;
import io.agora.rtm.ErrorInfo;
import io.agora.rtm.ResultCallback;
import io.agora.rtm.RtmClient;
import io.agora.rtm.RtmClientListener;
import io.agora.rtm.RtmMessage;
import io.agora.rtm.RtmStatusCode;

public class VideoCallActivity extends AppCompatActivity {public static final int LAYOUT_TYPE_DEFAULT = 0;

  private List<DBUser> searchFriendList = new ArrayList<>();
  private String userName;
  private String channelName;
  private User user;
  private static final String TAG = VideoCallActivity.class.getName();
  public int mLayoutType = LAYOUT_TYPE_DEFAULT;
  private static final int PERMISSION_REQ_ID = 22;
  RtcEngine mRtcEngine;
  private ImageView mCallBtn, mMuteBtn, mSwitchCameraBtn;
  private GridVideoViewContainer mGridVideoViewContainer;
  private boolean isCalling = true;
  private boolean isMuted = false;
  private boolean mIsLandscape = false;
  private boolean isAddingFriend = false;
  private boolean isShowingFriend = false;
  private boolean isLocalCall = true;
  private LinearLayout mAddFriendLinearLayout;
  private EditText mSearchFriendEditText;
  private RecyclerView mFriendListRecyclerView;
  private FriendListRecyclerViewAdapter mFriendListRecyclerViewAdapter;
  private final HashMap<Integer, SurfaceView> mUidsList = new HashMap<>();
  private LinearLayout mShowFriendLinearLayout;
  private RecyclerView mShowFriendListRecyclerView;
  private ShowFriendListRecyclerViewAdapter mShowFriendListRecyclerViewAdapter;
  private RelativeLayout mChatLayout;
  private String mPeerId = "";
  private RecyclerView mRecyclerView;
  private List<MessageBean> mMessageBeanList = new ArrayList<>();
  private MessageAdapter mMessageAdapter;
  private String localState = Constant.USER_STATE_OPEN;
  private List<String> DBFriend = new ArrayList<>();
  private TextView mTitleTextView;

  private ChatManager mChatManager;
  private RtmClient mRtmClient;
  private RtmClientListener mClientListener;
  private EditText mMsgEditText;
  FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
  DatabaseReference mRef;
  private ChildEventListener childEventListener;
  private ChildEventListener joinFriendChildEventListener;
  private ChildEventListener chatSearchChildEventListener;

  // Ask for Android device permissions at runtime.
  private static final String[] REQUESTED_PERMISSIONS = {
      Manifest.permission.RECORD_AUDIO,
      Manifest.permission.CAMERA,
      Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  };

  private final IRtcEngineEventHandler mRtcEventHandler = new IRtcEngineEventHandler() {
    @Override
    // Listen for the onJoinChannelSuccess callback.
    // This callback occurs when the local user successfully joins the channel.
    public void onJoinChannelSuccess(String channel, final int uid, int elapsed) {
      runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          showToast("User: " + uid + " join!");
          user.setAgoraUid(uid);
          SurfaceView localView = mUidsList.remove(0);
          mUidsList.put(uid, localView);
          mRef.child(getUserName()).setValue(new DBUser(getUserName(), user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
        }
      });
    }

    @Override
    // Listen for the onFirstRemoteVideoDecoded callback.
    // This callback occurs when the first video frame of a remote user is received and decoded after the remote user successfully joins the channel.
    // You can call the setupRemoteVideo method in this callback to set up the remote video view.
    public void onFirstRemoteVideoDecoded(final int uid, int width, int height, int elapsed) {
      runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          setupRemoteVideo(uid);
        }
      });
    }

    @Override
    // Listen for the onUserOffline callback.
    // This callback occurs when the remote user leaves the channel or drops offline.
    public void onUserOffline(final int uid, int reason) {
      runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          showToast("User: " + uid + " left the room.");
          onRemoteUserLeft(uid);
        }
      });
    }
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    ActionBar ab = getSupportActionBar();
    if (ab != null) {
      ab.hide();
    }
    setContentView(R.layout.activity_video_call);
    getExtras();
    initUI();
    connectToFireDB(userName);

    if (checkSelfPermission(REQUESTED_PERMISSIONS[0], PERMISSION_REQ_ID) &&
        checkSelfPermission(REQUESTED_PERMISSIONS[1], PERMISSION_REQ_ID) &&
        checkSelfPermission(REQUESTED_PERMISSIONS[2], PERMISSION_REQ_ID)) {
      initEngineAndJoinChannel();
    }
  }

  //request application permission
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    switch (requestCode) {
      case PERMISSION_REQ_ID: {
        if (grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED || grantResults[1] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          break;
        }
        initEngineAndJoinChannel();
        break;
      }
    }
  }

  private void getExtras() {
    userName = getIntent().getExtras().getString("userName");
    channelName = userName;
    user = new User();
  }

  private void initUI() {
    mCallBtn = findViewById(R.id.start_call_end_call_btn);
    mMuteBtn = findViewById(R.id.audio_mute_audio_unmute_btn);
    mSwitchCameraBtn = findViewById(R.id.switch_camera_btn);
    mAddFriendLinearLayout = findViewById(R.id.layout_add_friends);
    mGridVideoViewContainer = findViewById(R.id.grid_video_view_container);
    mSearchFriendEditText = findViewById(R.id.et_search_friends);
    mFriendListRecyclerView = findViewById(R.id.rv_friendList);
    mShowFriendLinearLayout = findViewById(R.id.layout_show_friends);
    mShowFriendListRecyclerView = findViewById(R.id.rv_show_friendList);
    mChatLayout = findViewById(R.id.layout_chat);
    mRecyclerView = findViewById(R.id.message_list);
    mMsgEditText = findViewById(R.id.message_edittiext);
    mTitleTextView = findViewById(R.id.message_title);

    mGridVideoViewContainer.setItemEventHandler(new RecyclerItemClickListener.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(View view, int position) {
        //can add single click listener logic
      }

      @Override
      public void onItemLongClick(View view, int position) {
        //can add long click listener logic
      }

      @Override
      public void onItemDoubleClick(View view, int position) {
        onBigVideoViewDoubleClicked(view, position);
      }

    });
  }

  //connect to google fire database
  private void connectToFireDB(final String userName) {
    mRef = database.getReference("Users");

    //listen to the friend list in the database
    mRef.push();
    mRef.child(this.userName).child("friend").addValueEventListener(new ValueEventListener() {
      @Override
      public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {
        DBFriend = (List<String>) dataSnapshot.getValue();
        if (DBFriend == null) {
          DBFriend = new ArrayList<>();
        }
      }

      @Override
      public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {
        showToast(databaseError.getMessage());
      }
    });

    Handler handler = new Handler();
    handler.postDelayed(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        mRef.child(userName).setValue(new DBUser(userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
      }
    }, 1500);
  }

  private void initEngineAndJoinChannel() {
    initializeEngine();
    loginRTM();
    setupLocalVideo();
    joinChannel();
  }

  private void initializeEngine() {
    try {
      mRtcEngine = RtcEngine.create(getBaseContext(), getString(R.string.agora_app_id), mRtcEventHandler);
    } catch (Exception e) {
      Log.e(TAG, Log.getStackTraceString(e));
      throw new RuntimeException("NEED TO check rtc sdk init fatal error\n" + Log.getStackTraceString(e));
    }

    mChatManager = AGApplication.the().getChatManager();
    mRtmClient = mChatManager.getRtmClient();
    mClientListener = new MyRtmClientListener();
    mChatManager.registerListener(mClientListener);
  }

  //login into RTM for chat messaging
  private void loginRTM() {
    mRtmClient.login(null, userName, new io.agora.rtm.ResultCallback<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {

      }

      @Override
      public void onFailure(ErrorInfo errorInfo) {
        showToast("RTM login failed");
      }
    });
  }

  private void setupLocalVideo() {
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        mRtcEngine.enableVideo();
        mRtcEngine.enableInEarMonitoring(true);
        mRtcEngine.setInEarMonitoringVolume(80);

        SurfaceView surfaceView = RtcEngine.CreateRendererView(getBaseContext());
        mRtcEngine.setupLocalVideo(new VideoCanvas(surfaceView, VideoCanvas.RENDER_MODE_HIDDEN, 0));
        surfaceView.setZOrderOnTop(false);
        surfaceView.setZOrderMediaOverlay(false);

        mUidsList.put(0, surfaceView);

        mGridVideoViewContainer.initViewContainer(VideoCallActivity.this, 0, mUidsList, mIsLandscape);
      }
    });
  }

  private void joinChannel() {
    // Join a channel with a token, token can be null.
    mRtcEngine.joinChannel(null, channelName, "Extra Optional Data", 0);
  }

  private boolean checkSelfPermission(String permission, int requestCode) {
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission) !=
        PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      ActivityCompat.requestPermissions(this, REQUESTED_PERMISSIONS, requestCode);
      return false;
    }
    return true;
  }

  private void onBigVideoViewDoubleClicked(View view, int position) {
    if (mUidsList.size() < 2) {
      return;
    }

    final UserStatusData user = mGridVideoViewContainer.getItem(position);

    if (user.mUid != this.user.getAgoraUid()) {

      chatSearchChildEventListener = new ChildEventListener() {
        @Override
        public void onChildAdded(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {
          DBUser result = dataSnapshot.getValue(DBUser.class);
          startMessaging(result.getName());

          mRef.orderByChild("uid").startAt(user.mUid).endAt(user.mUid + "\uf8ff").removeEventListener(chatSearchChildEventListener);

        }

        @Override
        public void onChildChanged(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {

        }

        @Override
        public void onChildRemoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {

        }

        @Override
        public void onChildMoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {

        }

        @Override
        public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {

        }
      };

      mRef.orderByChild("uid").startAt(user.mUid).endAt(user.mUid + "\uf8ff").addChildEventListener(chatSearchChildEventListener);
    }
  }

  private void startMessaging(String userName) {
    mPeerId = userName;
    mMessageBeanList = new ArrayList<>();
    // load history chat records
    MessageListBean messageListBean = MessageUtil.getExistMessageListBean(mPeerId);

    mTitleTextView.setText(mPeerId);

    mChatLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
    mSwitchCameraBtn.setVisibility(View.GONE);
    mCallBtn.setVisibility(View.GONE);
    mMuteBtn.setVisibility(View.GONE);
    mAddFriendLinearLayout.setVisibility(View.GONE);
    mShowFriendLinearLayout.setVisibility(View.GONE);

    if (messageListBean != null) {
      mMessageBeanList.addAll(messageListBean.getMessageBeanList());

      // load offline messages since last chat with this peer.
      // Then clear cached offline messages from message pool
      // since they are already consumed.
      MessageListBean offlineMessageBean = new MessageListBean(mPeerId, mChatManager);
      mMessageBeanList.addAll(offlineMessageBean.getMessageBeanList());
      mChatManager.removeAllOfflineMessages(mPeerId);

      LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
      layoutManager.setOrientation(RecyclerView.VERTICAL);
      mMessageAdapter = new MessageAdapter(this, mMessageBeanList);
      mRecyclerView.setLayoutManager(layoutManager);
      mRecyclerView.setAdapter(mMessageAdapter);

    }else {
      // load offline messages since last chat with this peer.
      // Then clear cached offline messages from message pool
      // since they are already consumed.
      MessageListBean offlineMessageBean = new MessageListBean(mPeerId, mChatManager);
      mMessageBeanList.addAll(offlineMessageBean.getMessageBeanList());
      mChatManager.removeAllOfflineMessages(mPeerId);

      LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
      layoutManager.setOrientation(RecyclerView.VERTICAL);
      mMessageAdapter = new MessageAdapter(this, mMessageBeanList);
      mRecyclerView.setLayoutManager(layoutManager);
      mRecyclerView.setAdapter(mMessageAdapter);
    }
  }

  private void onRemoteUserLeft(int uid) {
    removeRemoteVideo(uid);
  }

  private void removeRemoteVideo(final int uid) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        Object target = mUidsList.remove(uid);
        if (target == null) {
          return;
        }
        switchToDefaultVideoView();
      }
    });

  }

  private void setupRemoteVideo(final int uid) {
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        SurfaceView mRemoteView = RtcEngine.CreateRendererView(getApplicationContext());

        mUidsList.put(uid, mRemoteView);
        mRemoteView.setZOrderOnTop(true);
        mRemoteView.setZOrderMediaOverlay(true);
        mRtcEngine.setupRemoteVideo(new VideoCanvas(mRemoteView, VideoCanvas.RENDER_MODE_HIDDEN, uid));

        switchToDefaultVideoView();
      }
    });
  }

  private void switchToDefaultVideoView() {

    mGridVideoViewContainer.initViewContainer(VideoCallActivity.this, user.getAgoraUid(), mUidsList, mIsLandscape);

    boolean setRemoteUserPriorityFlag = false;

    mLayoutType = LAYOUT_TYPE_DEFAULT;

    int sizeLimit = mUidsList.size();
    if (sizeLimit > 5) {
      sizeLimit = 5;
    }

    for (int i = 0; i < sizeLimit; i++) {
      int uid = mGridVideoViewContainer.getItem(i).mUid;
      if (user.getAgoraUid() != uid) {
        if (!setRemoteUserPriorityFlag) {
          setRemoteUserPriorityFlag = true;
          mRtcEngine.setRemoteUserPriority(uid, Constants.USER_PRIORITY_HIGH);
        } else {
          mRtcEngine.setRemoteUserPriority(uid, Constants.USER_PRIORITY_NORANL);
        }
      }
    }
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (isCalling) {
      leaveChannel();
    }
    RtcEngine.destroy();
    MessageUtil.addMessageListBeanList(new MessageListBean(mPeerId, mMessageBeanList));
    mChatManager.unregisterListener(mClientListener);
  }

  private void leaveChannel() {
    // Leave the current channel.
    mRtcEngine.leaveChannel();
  }

  public void onLockRoomClick(View view) {
    if (isLocalCall) {
      //when the user is in his own room
      if (localState.equals(Constant.USER_STATE_LOCK)) {
        //set the room to public
        localState = Constant.USER_STATE_OPEN;
        mRef.child(this.userName).setValue(new DBUser(this.userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
        showToast("Room set to public");
      }else {
        //set the room to private so that no one can join the room
        localState = Constant.USER_STATE_LOCK;
        mRef.child(this.userName).setValue(new DBUser(this.userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
        showToast("Room set to private");
      }
    }else {
      //when user is joining other people's room
      //leave that room and come back to user's own room
      isLocalCall = true;
      finishCalling();
      channelName = userName;
      startCalling();
      localState = Constant.USER_STATE_OPEN;
      //update user's room state
      mRef.child(userName).setValue(new DBUser(userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
    }
  }

  private void finishCalling() {
    leaveChannel();
    mUidsList.clear();
  }

  private void startCalling() {
    setupLocalVideo();
    joinChannel();
  }

  private String getUserName() {
    return this.userName;
  }

  public void onSwitchCameraClicked(View view) {
    mRtcEngine.switchCamera();
  }

  public void onLocalAudioMuteClicked(View view) {
    isMuted = !isMuted;
    mRtcEngine.muteLocalAudioStream(isMuted);
    int res = isMuted ? R.drawable.btn_mute : R.drawable.btn_unmute;
    mMuteBtn.setImageResource(res);
  }

  public void onAddFriendClick(View view) {
    if (isShowingFriend) {
      isShowingFriend = !isShowingFriend;
      mShowFriendLinearLayout.setVisibility(isShowingFriend ? View.VISIBLE : View.GONE);
    }
    isAddingFriend = !isAddingFriend;
    mAddFriendLinearLayout.setVisibility(isAddingFriend ? View.VISIBLE : View.GONE);
  }

  public void onSearchButtonClick(View view) {
    String searchFriendName = mSearchFriendEditText.getText().toString();
    if (searchFriendName == null || searchFriendName.equals("")) {
      showToast("Name can not be empty!");
    }else {
      searchFriends(searchFriendName);
    }
  }

  private void searchFriends(final String searchFriendName) {
    //search for a new friend in the database
    searchFriendList.clear();
    mFriendListRecyclerViewAdapter = new FriendListRecyclerViewAdapter(searchFriendList);
    mFriendListRecyclerViewAdapter.setOnItemClickListener(new FriendListRecyclerViewAdapter.ClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(int position, View v) {
        addFriend(searchFriendList.get(position).getName());
        mSearchFriendEditText.setText("");
        searchFriendList.clear();
        mFriendListRecyclerView.setAdapter(mFriendListRecyclerViewAdapter);
      }
    });
    RecyclerView.LayoutManager manager = new GridLayoutManager(getBaseContext(), 1);
    mFriendListRecyclerView.setLayoutManager(manager);

    mFriendListRecyclerView.setAdapter(mFriendListRecyclerViewAdapter);

    childEventListener = new ChildEventListener() {
      @Override
      public void onChildAdded(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {
        DBUser result = dataSnapshot.getValue(DBUser.class);

        searchFriendList.add(result);
        mRef.orderByChild("name").startAt(searchFriendName).endAt(searchFriendName + "\uf8ff").removeEventListener(childEventListener);

        mFriendListRecyclerViewAdapter = new FriendListRecyclerViewAdapter(searchFriendList);
        mFriendListRecyclerViewAdapter.setOnItemClickListener(new FriendListRecyclerViewAdapter.ClickListener() {
          @Override
          public void onItemClick(int position, View v) {
            addFriend(searchFriendList.get(position).getName());
            mSearchFriendEditText.setText("");
            searchFriendList.clear();
            mFriendListRecyclerView.setAdapter(mFriendListRecyclerViewAdapter);
          }
        });
        RecyclerView.LayoutManager manager = new GridLayoutManager(getBaseContext(), 1);
        mFriendListRecyclerView.setLayoutManager(manager);

        mFriendListRecyclerView.setAdapter(mFriendListRecyclerViewAdapter);
      }

      @Override
      public void onChildChanged(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {

      }

      @Override
      public void onChildRemoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {

      }

      @Override
      public void onChildMoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {

      }

      @Override
      public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {

      }
    };

    mRef.orderByChild("name").startAt(searchFriendName).endAt(searchFriendName + "\uf8ff").addChildEventListener(childEventListener);
  }

  public void addFriend(String userName) {
    DBFriend.add(userName);
    mRef.child(this.userName).setValue(new DBUser(this.userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
  }

  public void onShowFriendListClick(View view) {
    if (isAddingFriend) {
      isAddingFriend = !isAddingFriend;
      mAddFriendLinearLayout.setVisibility(isAddingFriend ? View.VISIBLE : View.GONE);
    }

    isShowingFriend = !isShowingFriend;
    mShowFriendLinearLayout.setVisibility(isShowingFriend ? View.VISIBLE : View.GONE);

    mShowFriendListRecyclerViewAdapter = new ShowFriendListRecyclerViewAdapter(DBFriend);
    mShowFriendListRecyclerViewAdapter.setOnItemClickListener(new ShowFriendListRecyclerViewAdapter.ClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(final int position, View v) {

        if (v.getId() == R.id.btn_join_friend) {
          joinFriendChildEventListener = new ChildEventListener() {
            @Override
            public void onChildAdded(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {
              DBUser result = dataSnapshot.getValue(DBUser.class);
              if (result.getState().equals(Constant.USER_STATE_OPEN)) {
                joinFriend(DBFriend.get(position));
                mShowFriendLinearLayout.setVisibility(View.GONE);
              }else {
                showToast(DBFriend.get(position) + "'s room is locked. You can message him to say hi!");
              }

              mRef.orderByChild("name").startAt(DBFriend.get(position)).endAt(DBFriend.get(position) + "\uf8ff").removeEventListener(joinFriendChildEventListener);
            }

            @Override
            public void onChildChanged(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {

            }

            @Override
            public void onChildRemoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot) {

            }

            @Override
            public void onChildMoved(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {

            }

            @Override
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError databaseError) {

            }
          };
          mRef.orderByChild("name").startAt(DBFriend.get(position)).endAt(DBFriend.get(position) + "\uf8ff").addChildEventListener(joinFriendChildEventListener);

        }else if (v.getId() == R.id.btn_chat_friend){
          startMessaging(DBFriend.get(position));
        }
      }
    });
    RecyclerView.LayoutManager manager = new LinearLayoutManager(this);
    mShowFriendListRecyclerView.setLayoutManager(manager);
    mShowFriendListRecyclerView.setAdapter(mShowFriendListRecyclerViewAdapter);
  }

  public void joinFriend(String friendName){
    channelName = friendName;
    finishCalling();
    startCalling();
    //set the user's room state to private
    localState = Constant.USER_STATE_LOCK;
    mRef.child(userName).setValue(new DBUser(userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
    isLocalCall = false;
  }

  public void onChatCloseClicked(View view) {
    mChatLayout.setVisibility(View.GONE);
    mSwitchCameraBtn.setVisibility(View.VISIBLE);
    mCallBtn.setVisibility(View.VISIBLE);
    mMuteBtn.setVisibility(View.VISIBLE);
  }

  public void onClickSend(View v) {
    //send chat messages
    String msg = mMsgEditText.getText().toString();
    if (!msg.equals("")) {
      MessageBean messageBean = new MessageBean(this.userName, msg, true);
      mMessageBeanList.add(messageBean);
      mMessageAdapter.notifyItemRangeChanged(mMessageBeanList.size(), 1);
      mRecyclerView.scrollToPosition(mMessageBeanList.size() - 1);
      sendPeerMessage(msg);
    }
    mMsgEditText.setText("");
  }

  /**
   * API CALL: send message to peer
   */
  private void sendPeerMessage(String content) {
    // step 1: create a message
    RtmMessage message = mRtmClient.createMessage();
    message.setText(content);

    // step 2: send message to peer
    mRtmClient.sendMessageToPeer(mPeerId, message, mChatManager.getSendMessageOptions(), new ResultCallback<Void>() {
      @Override
      public void onSuccess(Void aVoid) {

      }

      @Override
      public void onFailure(ErrorInfo errorInfo) {
        // refer to RtmStatusCode.PeerMessageState for the message state
        final int errorCode = errorInfo.getErrorCode();
        runOnUiThread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            switch (errorCode) {
              case RtmStatusCode.PeerMessageError.PEER_MESSAGE_ERR_TIMEOUT:
              case RtmStatusCode.PeerMessageError.PEER_MESSAGE_ERR_FAILURE:
                showToast(getString(R.string.send_msg_failed));
                break;
              case RtmStatusCode.PeerMessageError.PEER_MESSAGE_ERR_PEER_UNREACHABLE:
                showToast(getString(R.string.peer_offline));
                break;
              case RtmStatusCode.PeerMessageError.PEER_MESSAGE_ERR_CACHED_BY_SERVER:
                showToast(getString(R.string.message_cached));
                break;
            }
          }
        });
      }
    });
  }

  class MyRtmClientListener implements RtmClientListener {

    @Override
    public void onConnectionStateChanged(final int state, final int reason) {
      runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          switch (state) {
            case RtmStatusCode.ConnectionState.CONNECTION_STATE_RECONNECTING:
              showToast(getString(R.string.reconnecting));
              break;
            case RtmStatusCode.ConnectionState.CONNECTION_STATE_ABORTED:
              showToast(getString(R.string.account_offline));
              setResult(MessageUtil.ACTIVITY_RESULT_CONN_ABORTED);
              finish();
              break;
          }
        }
      });
    }

    @Override
    public void onMessageReceived(final RtmMessage message, final String peerId) {
      runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          String content = message.getText();
          if (peerId.equals(mPeerId)) {
            MessageBean messageBean = new MessageBean(peerId, content,false);
            messageBean.setBackground(getMessageColor(peerId));
            mMessageBeanList.add(messageBean);
            mMessageAdapter.notifyItemRangeChanged(mMessageBeanList.size(), 1);
            mRecyclerView.scrollToPosition(mMessageBeanList.size() - 1);
          } else {
            MessageUtil.addMessageBean(peerId, content);
          }
        }
      });
    }

    @Override
    public void onTokenExpired() {

    }

    @Override
    public void onPeersOnlineStatusChanged(Map<String, Integer> map) {

    }
  }

  private void showToast(final String text) {
    Toast.makeText(VideoCallActivity.this, text, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  private int getMessageColor(String account) {
    for (int i = 0; i < mMessageBeanList.size(); i++) {
      if (account.equals(mMessageBeanList.get(i).getAccount())) {
        return mMessageBeanList.get(i).getBackground();
      }
    }
    return MessageUtil.COLOR_ARRAY[MessageUtil.RANDOM.nextInt(MessageUtil.COLOR_ARRAY.length)];
  }
}

تعریف و تنظیم video canvas

برای ساخت ویدئو به صدا زدن دو متد () enableVideo و ()setupLocalVideo بر روی object ساخته شده از RtcEngine نیاز داریم. در متد setupLocalVideo یک SurfaceView بعنوان پارامتر ورودی پاس داده می شود.

mRtcEngine.enableVideo();
mRtcEngine.enableInEarMonitoring(true);
mRtcEngine.setInEarMonitoringVolume(80);

SurfaceView surfaceView = RtcEngine.CreateRendererView(getBaseContext());
mRtcEngine.setupLocalVideo(new VideoCanvas(surfaceView, VideoCanvas.RENDER_MODE_HIDDEN, 0));
surfaceView.setZOrderOnTop(false);
surfaceView.setZOrderMediaOverlay(false);

ملحق شدن به کانال برای برقراری تماس تصویری

حال با صدا زدن متد joinChannel بر روی objectی از RtcEngine  آماده ملحق شدن به کانال هستیم. channelName در واقع نام کاربری ست که از اکتیویتی قبلی دریافت شده.

mRtcEngine.joinChannel(token, channelName, "Extra Optional Data", 0);

با صدا زدن این متد و دریافت پاسخ موفقیت آمیز، RtcEngineEventHandler متد onJoinChannelSuccess را اجرا می کند که در مراحل قبلی پیاده ساختیم. این متد id منحصر بفردی را از سرور Agora برمی گرداند.

در این حالت باید دیتابیس را با این uid به روز رسانی کنیم :

@Override
public void onJoinChannelSuccess(String channel, final int uid, int elapsed) {
  runOnUiThread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
      user.setAgoraUid(uid);
      mRef.child(getUserName()).setValue(new DBUser(getUserName(), user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
    }
  });
}

جست و جو و افزودن دوستان

مثل هر اپلیکیشن اجتماعی دیگری کاربر باید بتواند از طریق برنامه با جستجو دوستان خود را پیدا کند. پنل جستجو برنامه به شکل زیر نمایش داده می شود:

childEventListener = new ChildEventListener() {
  @Override
  public void onChildAdded(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {
    DBUser result = dataSnapshot.getValue(DBUser.class);

    searchFriendList.add(result);
    mRef.orderByChild("name").startAt(searchFriendName).endAt(searchFriendName + "\uf8ff").removeEventListener(childEventListener);

    mFriendListRecyclerViewAdapter = new FriendListRecyclerViewAdapter(searchFriendList);
    mFriendListRecyclerViewAdapter.setOnItemClickListener(new FriendListRecyclerViewAdapter.ClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(int position, View v) {
        addFriend(searchFriendList.get(position).getName());
        mSearchFriendEditText.setText("");
        searchFriendList.clear();
        mFriendListRecyclerView.setAdapter(mFriendListRecyclerViewAdapter);
      }
    });
    RecyclerView.LayoutManager manager = new GridLayoutManager(getBaseContext(), 1);
    mFriendListRecyclerView.setLayoutManager(manager);

    mFriendListRecyclerView.setAdapter(mFriendListRecyclerViewAdapter);
  }

  ...
};

mRef.orderByChild("name").startAt(searchFriendName).endAt(searchFriendName + "\uf8ff").addChildEventListener(childEventListener);

با زدن دکمه add متد زیر اجرا می شود و به این ترتیب نام کاربر مورد نظر در لیست دوستان و لیستی که باید از طریق recyclerView نمایش داده شود اضافه می شود :

public void addFriend(String userName) {
  DBFriend.add(userName);
  mRef.child(this.userName).setValue(new DBUser(this.userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
}

اضافه شدن یک دوست

بعد از به روزرسانی لیست دوستان، پنل دوستان کاربر با کلیک کاربر نمایش داده می شود. با زدن دکمه join کنار نام هر کاربر امکان برقراری تماس ایجاد می شود :

public void joinFriend(String friendName){
  channelName = friendName;
  finishCalling();
  startCalling();
}

و در ادامه برای برقراری تماس :

private void startCalling() {
  //set up local video canvas
  mRtcEngine.enableVideo();
  mRtcEngine.enableInEarMonitoring(true);
  mRtcEngine.setInEarMonitoringVolume(80);

  SurfaceView surfaceView = RtcEngine.CreateRendererView(getBaseContext());
  mRtcEngine.setupLocalVideo(new VideoCanvas(surfaceView, VideoCanvas.RENDER_MODE_HIDDEN, 0));
  surfaceView.setZOrderOnTop(false);
  surfaceView.setZOrderMediaOverlay(false);

  //join the channel
  mRtcEngine.joinChannel(null, channelName, "Extra Optional Data", 0);}

ایجاد room اختصاصی

به سادگی به کمک یک String با نام localState وضعیت room را تعیین می نماییم. که دو حالت open یا lock برای عمومی یا خصوصی بودن خود دارد.

if (isLocalCall) {
  //when the user is in his own room
  if (localState.equals(Constant.USER_STATE_LOCK)) {
    //set the room to public
    localState = Constant.USER_STATE_OPEN;
    mRef.child(this.userName).setValue(new DBUser(this.userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
    showToast("Room set to public");
  }else {
    //set the room to private so that no one can join the room
    localState = Constant.USER_STATE_LOCK;
    mRef.child(this.userName).setValue(new DBUser(this.userName, user.getAgoraUid(), localState, DBFriend));
    showToast("Room set to private");
  }
}else {
  //when user is joining other people's room
  //leave that room and come back to user's own room
  isLocalCall = true;
  finishCalling();
  channelName = userName;
  startCalling();
}

پس با این وجود هر بار کاربری بخواهد تماسی برقرار کند باید دید room مربوطه خصوصی ست یا خیر

joinFriendChildEventListener = new ChildEventListener() {
  @Override
  public void onChildAdded(@NonNull DataSnapshot dataSnapshot, @Nullable String s) {
    DBUser result = dataSnapshot.getValue(DBUser.class);
    if (result.getState().equals(Constant.USER_STATE_OPEN)) {
      joinFriend(DBFriend.get(position));
      mShowFriendLinearLayout.setVisibility(View.GONE);
    }else {
      showToast(DBFriend.get(position) + "'s room is locked. You can message him to say hi!");
    }

    mRef.orderByChild("name").startAt(DBFriend.get(position)).endAt(DBFriend.get(position) + "\uf8ff").removeEventListener(joinFriendChildEventListener);
  }

  ...
};
mRef.orderByChild("name").startAt(DBFriend.get(position)).endAt(DBFriend.get(position) + "\uf8ff").addChildEventListener(joinFriendChildEventListener);

در ادامه برای پیاده سازی مسیج چت و خرید سورس کامل این برنامه می توانید با ما تماس بگیرید.

به این پست امتیاز دهید

روی ستاره های کلیک کنید و امتیاز بدید

میانگین امتیاز / 5. تعداد:

2 دیدگاه در نوشته: “ساخت برنامه تماس تصویری در اندروید

 1. بهــــــروز گفت:

  با سلام خدمت شما برای مطالب خوب شما
  میخواستم برای اضافه کد فعال سازی اکانت برای درست وارد کردن شماره تماس ها تا کاربران با که اپ رو نصب میکنن بدونن چه کار و دوستانش این رو دارند
  لطفا راهنمای یا رفرنس خوب معرفی میکنید

  1. نسیم نژند گفت:

   سلام
   ممنون از شما
   فکر میکنم منظورتون همچین موردی باشه :
   https://stackoverflow.com/questions/31190446/send-and-receive-sms-to-verify-mobile-number

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here : *

Reload Image